ให้บริการจดทะเบียนเอกสารต่างๆอย่างถูกต้องและครบวงจร เช่น การจดแจ้งขึ้นทะเบียนอ.ย. จากกระทรวงสาธารณสุข, ใบรับรองการผลิต, ใบรับรองเพื่อการส่งออก, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร และใบรับรองการตรวจค่า SPF เป็นต้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า